Direct ondersteuning nodig? 085 902 69 31

Yesels ict samen administratief ondersteuner gelderland reclamebureau creatiecabine
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Minis Administratie

Minis Administratie biedt verschillende vormen van administratieve ondersteuning. Onderstaande algemene voorwaarden zijn generiek opgesteld, zodat ze zoveel mogelijk van toepassing zijn op alle type ondersteuning.

A. Algemeen/ begripsomschrijving

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht geeft tot het verrichten van Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer: Minis Administratie
 3. Opdracht/ Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich richting Opdrachtgever verbindt om bepaalde Overeenkomst te verrichten zoals bepaald in de opdrachtbevestiging.
 4. Overeenkomst: alle door Opdrachtnemer uit te voeren Overeenkomst waartoe de Opdrachtgever opdracht heeft gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer digitaal ter beschikking gestelde informatie of gegevens en alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle vervolgopdrachten.
 2. De algemene voorwaarden worden digitaal ter beschikking gesteld via de website (minisadministratie.nl) van Opdrachtnemer en zijn van toepassing op de Overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden worden gezamenlijk overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedrags-en beroepsregels.

C. Aanvang en duur van de Overeenkomst

 • Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever op de website gevraagde gegevens en Bescheiden volledig heeft opgegeven en het aanbod tot het sluiten van een abonnement of afname van een urenkaart heeft bevestigd of het moment dat door Opdrachtgever een (digitaal) schriftelijk akkoord is gegeven op de opdrachtbevestiging. De bevestiging is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is ingegaan.
 • Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

D.  Ter beschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle gegevens en Bescheiden ter beschikking, die volgens het oordeel van de Opdrachtnemer nodig zijn voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onmiddelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor een concrete uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de genoemde verplichtingen van de voorgaande leden heeft voldaan.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voorvloeiende uit het door Opdrachtgever niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden, die voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 7. De originele Bescheiden worden aan Opdrachtgever geretourneerd als hij daarom vraagt of vernietigd bij een opzegging met uitzondering van gegevens die volgens de wettelijke bewaartermijn nog bewaard moeten blijven.  
 8. Vertraging in uitvoering, plus eventueel daarmee gepaarde kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever indien deze zijn ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en Bescheiden.
 9. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren over een eventueel faillissement, schuldsanering, uitstel van betalingsregeling of beslag op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.

E. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken in opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachten aan Opdrachtnemer leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 4. Opdrachtnemer kan meer Overeenkomst verrichten en in rekening brengen dan oorspronkelijk vastgelegd in opdrachtbevestiging, mits Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.
 5. Als Opdrachtnemer een derde inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde Overeenkomst, zal dit van tevoren met Opdrachtgever afgestemd worden. De hiervoor geldende tarieven zijn gelijk aan die van de Opdrachtnemer.
 6. De adviezen, verwachtingen of voorspellingen van de Opdrachtnemer kunnen onder geen voorwaarde worden opgevat als garantie over toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.
 7. De uitvoering van de Overeenkomst is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien er toch aanwijzingen zijn voor fraude, zal Opdrachtnemer zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving (o.a. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme - Wwft) en de gedrags- en beroepregels. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever hierover.
 8. Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in opdrachtbevestiging overeen op welke termijn de Overeenkomst uitgevoerd moeten zijn.
 9. Opdrachtnemer verzendt Bescheiden en gegevens op elektronische wijze.
F.  Verplichtingen
 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van eigen systemen en telecommunicatiefaciliteiten, inclusief internet, voor de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze, gebruik en toepassing van software (zoals bijvoorbeeld een boekhoudprogramma). Opdrachtnemer zal Opdrachtgever slechts adviseren en ondersteunen in het gebruik daarvan.
 3. Als Opdrachtgever toegangs- en identificatiecodes verstrekt aan Opdrachtnemer, zal deze daarmee zorgvuldig omgaan en slechts gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is.
G.  Geheimhouding
 1. Opdrachtnemer is, tenzij vanwege wettelijke of beroepsplicht (zoals Wwft), verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer kan de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld alleen gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt met uitzondering als Opdrachtnemer zichzelf moet verantwoorden in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, rapporten of andere uitingen van de Opdrachtnemer openbaar te maken met uitzondering als Opdrachtgever een deskundig oordeel wil inwinnen over de Overeenkomst van de Opdrachtnemer.
 4. De Opdrachtnemer kan cijfermatige uitkomsten bewerken of anonimiseren en deze aanwenden voor statische of vergelijkbare doeleinden.
H.  Intellectuele eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die ontstaan zijn tijdens of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever komen toe aan de Opdrachtnemer.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de producten van Opdrachtnemer (waaronder ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, logo’s, teksten, beelden en andere in ruimste zin van het woord aan derden te verstrekken, openbaar te maken of te delen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.
I.  Honorarium en betaling
 1. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Voor ZZP’ers exclusief btw en voor Particulieren inclusief btw.
 2. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de vermelde betalingscondities op de factuur.
 3. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Overeenkomst.
 4. Het honorarium van de Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per abonnement en/of per urenkaart. Of tarieven voor gewerkte tijdseenheid en die de Opdrachtgever verschuldigd is naarmate de Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst zijn verricht.
 5. Betaling van het factuurbedrag door de Opdrachtgever voor een abonnement dient te geschieden door automatische incasso ten behoeve van de door de Opdrachtgever aangewezen bankrekening. Betaling van urenkaart en/of losse tarieven worden met een betalingsfactuur geïnd,waarbij de mogelijkheid wordt geboden te betalen met iDeal of handmatige overschrijving. 
 6. Indien de automatische incasso op naam van de Opdrachtgever niet lukt, dient Opdrachtgever alsnog te betalen binnen zeven dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en over het openstaande factuurbedrag mag dan wettelijke rente voor handelstransacties (6:119a BW) worden geheven.
 7. Alle kosten ontstaan door gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering (factuurbedrag) zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer mag de aangeboden prijzen en tarieven door middel van een (elektronische) schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aanpassen. Indien de Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, is hij gerechtigd binnen veertien dagen de Overeenkomst op te zeggen dan wel te annuleren. Opzegging op grond van prijswijziging kan slechts plaatsvinden tegen de datum van ingang van de wijziging.
J.  Reclames
 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Overeenkomst en/of factuurbedrag dient de Opdrachtgever binnen 30 dagen na de verzenddatum van factuur of informatie/ product schriftelijk per e-mail in te dienen bij Opdrachtnemer.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingstermijn van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terechte reclame heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren en opnieuw verrichten van de afgekeurde Overeenkomst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.
K.  Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer zal zijn Overeenkomst naar beste kunnen verrichten en daarbij handelen zoals van een zorgvuldige Opdrachtnemer mag worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is richting de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om wat voor reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade (waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste besparingen) die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige of ontijdige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden (waaronder ook maatregelen door of vanwege de Belastingdienst) wegens schade die veroorzaakt is, doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
L.  Vervaltermijn
 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever richting Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Overeenkomst door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment dat Opdrachtgever bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren richting Opdrachtgever bedraagt één jaar.
M.  Opzegging
 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst per maand opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 2. Opzegging bij een zakelijk of particulier abonnement kan tot gevolg hebben dat de jaarlijkse Overeenkomst (zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een jaarlijkse hypotheek check) niet wordt uitgevoerd. De Overeenkomst wordt uitgevoerd tot ingangsdatum opzegging.
 3. Opzegging dient per e-mail aan de Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
N.  Elektronische communicatie
 1. Gedurende de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen kleven risico’s, waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich bewust zijn.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn richting elkaar niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie of door gebruikte programmatuur, overbrenging van virussen of het niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk, zolang de schade niet gevolg is van opzet of grove schuld.
O.  Slotbepalingen
 1. De Opdrachtnemer is gerechtigd binnen de door haar te communiceren tijdsvakken onderhoud te verrichten aan haar systeemomgeving ter waarborging van de functionaliteit. Deze Overeenkomst vinden zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats.
 2. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank waarin de Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd om te kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.